ANAD organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior (ID post – 571212) din Serviciul Achiziții Publice, Patrimoniu și Administrativ

Agenția Națională Anti-Doping în conformitate cu prevederile art. VII alin. (1) din Ordonanța de urgență de Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, conform cărora „În anul 2024 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepţia posturilor unice din:

a) instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

b) instituţiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.”

Conform art. VII alin. (2) din OUG nr. 115/2023, prin post unic se înţelege:

a) acel post ale cărui atribuţii, prin conţinutul şi natura lor, sau responsabilităţi stabilite nu se regăsesc într-o altă structură organizatorică; 

b) un post dintre cele aflate în structura în care există numai posturi vacante.,

organizează la sediul său din B-dul Basarabia, nr. 37-39, Sector 2, Bucureşti, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior (ID post – 571212) din Serviciul Achiziții Publice, Patrimoniu și Administrativ din cadrul Direcției Economice, Achiziții Publice, Patrimoniu, Administrativ și Resurse Umane.

Durata normală a timpului de muncă: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • în data de 22.05.2024, ora 10.00 – proba scrisă, la sediul Agenției Naționale Anti-Doping din B-dul Basarabia, nr. 37-39, Sector 2, Bucureşti.
 • Proba interviu – se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, doar de către acei candidaţi care au obţinut la proba scrisă minim 50 puncte.

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv în intervalul 15.04.2024 - 07.05.2024, inclusiv, la Agenția Națională Anti-Doping, B-dul Basarabia, nr. 37-39, Sector 2, București, și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

      a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa 10 la Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările uletrioare;

      b) copia cărţii de identitate;

      c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;

      d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz;

      e) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;

      f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;

      g) cazierul judiciar;

      h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;

      i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare. 

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Copiile de pe actele de mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut de depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesabilității probelor de concurs.

Condiții de participare:

Condiții generale:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu
 • este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii; 
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • are cunoştinţe teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei, nivel utilizator începător;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Condiții specifice:

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;
 • Perfecționări (specializări): expert achiziții publice dovedit prin documente specifice;

Relaţii suplimentare la telefon 0767748828 – persoana de contact Necula Andreea-Florina – consilier superior, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la sediul Agenției Națioanle Anti-Doping. Pentru lămuriri suplimentare puteți consulta site-ul instituției https://anad.gov.ro la secțiunea Despre noi. Rubrica Carieră, de unde puteți descărca formularul de înscriere și lista documentelor necesare pentru înscrierea la concurs.

Bibliografie și tematică pentru concursul de recrutare organizat de Agenția Națională Anti-Doping în data de 22.05.2024 (proba scrisă) 

Funcția publică vacantă de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior (ID post – 571212) la Serviciul Achiziții Publice, Patrimoniu și Administrativ din cadrul Direcției Economice, Achiziții Publice, Patrimoniu, Administrativ și Resurse Umane:

Bibliografia propusă și tematica:

 1. Constituţia României, republicată, integral;
 2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral;
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral;
 4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Partea I – Dispoziții generale, Partea a II-a – Administrația publică centrală, Titlul I - Guvernul și Titlul II - Administrația publică centrală de specialitate, Partea a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, Titlul I – Dispoziţii generale şi Titlul II – Statutul funcţionarilor publici;
 5. Legea nr. 310/2021 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport cu tematica Titlul II Organizarea activității anti-doping la nivel național, Capitolul I Agenția Națională Anti-Doping;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 1182/2022 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping;
 7. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, integral;
 8. Hotarârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, integral;
 9. Legea nr. 101/2016 privind privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu tematica Capitolul I - Dispoziții generale, Capitolul II- Notificarea prealabilă, Capitolul III- Contestația formulată pe cale administrativ- jurisdicționlă, Secțiunea 1-Secțiunea 5 și Capitolul IV- Calea de atac impotriva deciziilor Consiliului;
 10. Ordinul nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, integral.*Candidații vor avea în vedere forma în vigare a actelor normative la data publicării anunțului referitor la concursul de recrutare.

Atribuțiile postului

Denumirea funcției consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, (ID post – 571212), Serviciul Achiziții Publice, Patrimoniu și Administrativ din cadrul Direcției Economice, Achiziții Publice, Patrimoniu, Administrativ și Resurse Umane:

Enumerare atribuții:

 1. Centralizează propunerile de achiziții publice ale compartimentelor din cadrul Agenției şi întocmeşte / actualizează, după caz, planul anual de achiziții publice finanţate din bugetul Agenţiei, cu respectarea prevederilor legale și a procedurilor interne;
 2. Organizează și realizează procedurile pentru achizițiile publice prevăzute în planul anual de achiziții publice al Agenţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a procedurilor interne împreună cu responsabilul direcției emitente;
 3. Asigură înregistrarea Agenției în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) și derularea procedurilor în SEAP, în conformitate cu prevederile legale;
 4. Fundamentează şi elaborează Programul anual şi multianual al investiţiilor Agentiei finanţate din fonduri publice;
 5. Întocmește strategia anuală de achiziții publice și o actualizează conform prevederilor legale;
 6. Completează și actualizează formularul de integritate online aferent fiecărei proceduri de atribuire de achiziții publice, atribuite de către Agenția Naționala Anti-Doping;
 7. Colaborează cu ONAC și transmite necesitațile Agenției pentru achizițiile centralizate;
 8. Întocmește documentațiile în vederea demarării procedurilor de achiziții publice și participă la elaborarea caietelor de sarcini;
 9. Verifică conținutul și încadrarea în prevederile legale a documentațiilor tehnico – economice;
 10. Asigură confidențialitatea în ceea ce priveste soluțiile și valorile unor documentații prevăzute în actele normative;
 11. Face parte din comisia pentru evaluarea ofertelor, selectarea și adjudecarea ofertelor câștigătoare pentru achizițiile publice;
 12. Elaborează conținutul documentațiilor de atribuire în vederea demarării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică;
 13. Îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, așa cum sunt acestea prevăzute de Legea nr. 98/2016;
 14. Estimează valoarea contractelor de achiziții publice conform prevederilor legale în vigoare;
 15. Selectează modalitatea de realizare a achizițiilor publice, respectiv prin achiziție directă sau, după caz, prin utilizarea uneia dintre procedurile de atribuire;
 16. Elaborează nota justificativă pentru procedura selectată;
 17. Elaborează, utilizează și arhivează documentația de atribuire a contractelor de achiziție publică;
 18. Utilizează mijloacele electronice puse la dispoziție de către SEAP;
 19. Răspunde de respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice, de constituirea și de activitatea comisiilor specifice fiecărui tip de procedură ales;
 20. Răspunde de respectarea modalităților de desfășurare a procedurilor de atribuire selectate și lansate;
 21. Participă la evaluarea și redactarea documentelor pe parcursul evaluării ofertelor, inclusiv solicitărilor de clarificări și a raportului procedurii de atribuire;
 22. Întocmește și păstrează dosarul achiziției publice cu toate documentele aferente conținute de acesta, specificate conform legislației în vigoare;
 23. Urmărește contractele de achiziții publice privind execuția de lucrări și prestări de servicii;
 24. Urmărește periodic stadiul de realizare a contractelor de achiziții publice din punct de vedere calitativ, cantitativ și valoric;
 25. Solicită, analizează și ține evidența ofertelor de preț;
 26. Rezolvă lucrările repartizate la termenele stabilite prin lege și le arhivează;
 27. Răspunde și semnează pentru lucrările întocmite;
 28. Colaborează cu ministerele şi alte instituţii în vederea avizării sși aprobării documentațiilor tehnico-economice, pentru obiectivele de investiţii;
 29. Transmiterea către Secretariatul General al Guvernului în primele 5 zile lucrătoare ale lunii a formularelor priovind monitorizarea cheltuielilor de investiții aferente lunilor precedente;
 30. Elaborează și transmite documentul constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale;
 31. Răspunde de transmiterea informaţiilor din cadrul Direcției către responsabilul cu actualizarea site-ului Agenţiei;
 32. Colaborează cu direcţiile şi celelalte compartimente din Agenţie în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;
 33. Respectă cerințele legale și reglementările în vigoare aplicabile în cadrul Sistemului de control intern managerial și Sistemului de management al calității SR EN ISO 9001:2015;
 34. Participă la elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale/de sistem aferente activităților pe care le desfășoară, după caz;
 35. Asigură păstrarea și arhivarea documentelor, din domeniul de activitate, până la predarea către arhiva ANAD, în condițiile legii;
 36. Respectă și îndeplinește obligațiile prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a ANAD și Regulamentul intern;
 37. Asigură realizarea indicatorilor de performanță asociați obiectivelor calității proceselor în care este implicat;
 38. Respectă cerințele de disciplină, normele de conduită profesională și de integritate;
 39. Asigură păstrarea secretului de serviciu, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției publice, în condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public;
 40. Respectă cerințele legale și reglementările în vigoare aplicabile în domeniul securității și sănătății în muncă, prevenirii și stingerii incendiilor și protecției mediului;
 41. Respectă cerințele în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor, precum și a celor prevăzute în actele administrative interne și procedurile proprii elaborate la nivelul ANAD;
 42. Participă la ședințele grupurilor de lucru la care este desemnat de șeful ierarhic/conducătorul instituției și întocmește lucrările stabilite în cadrul grupului de lucru sau pentru buna funcționare a acestuia, după caz;
 43. Îndeplinește alte atribuții dispuse de superiorul ierarhic sau conducerea ANAD, în limita competențelor, cu respectarea scopului postului și a cerințelor acestuia.

 

ANAD organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal (ID post – 571183) din cadrul Compartimentului prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe dopante

În conformitate cu prevederile art. VII alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, Agenția Națională Anti-Doping organizează, la sediul său din B-dul Basarabia, nr. 37-39, Sector 2, Bucureşti, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal (ID post – 571183) din cadrul Compartimentului prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe dopante - Direcția Generale de Control Doping, Investigații, Educație Anti-Doping, Anti-Trafic Substanțe Dopante, Relații Publice și Internaționale.

Durata normală a timpului de muncă: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • în data de 21.05.2024, ora 10.00 – proba scrisă, la sediul Agenției Naționale Anti-Doping din B-dul Basarabia, nr. 37-39, Sector 2, Bucureşti.
 • Proba interviu – se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, doar de către acei candidaţi care au obţinut la proba scrisă minim 50 puncte.

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv în intervalul 05.04.2024 - 24.04.2024, inclusiv, la Agenția Națională Anti-Doping, B-dul Basarabia, nr. 37-39, Sector 2, București, și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

      a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa 10 la Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările uletrioare;

      b) copia cărţii de identitate;

      c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;

      d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz;

      e) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;

      f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;

      g) cazierul judiciar;

      h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;

      i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare. 

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Copiile de pe actele de mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut de depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesabilității probelor de concurs.

Condiții de participare:

Condiții generale:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu
 • este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii; 
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • are cunoştinţe teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei, nivel utilizator începător;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiții specifice pentru postul de consilier, grad profesional principal:

-     Studii de specialitate: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

-     Vechime necesară în specialitatea studiilor: minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.

-     Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): operare MS Office, Internet browser - nivel bază, dovedit prin documente specifice;

-     Cunoștințe limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): limba engleza - scris, citit, vorbit - nivel bază, dovedit prin documente specifice.

 

Relaţii suplimentare la telefon 0767748828 – persoana de contact Necula Andreea-Florina – consilier superior, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la sediul Agenției Națioanle Anti-Doping. Pentru lămuriri suplimentare puteți consulta site-ul instituției https://anad.gov.ro la secțiunea Despre noi. Rubrica Carieră, de unde puteți descărca formularul de înscriere și lista documentelor necesare pentru înscrierea la concurs.

Bibliografie și tematică pentru concursul de recrutare organizat de Agenția Națională Anti-Doping în data de 21.05.2024

(proba scrisă)

Funcția publică vacantă de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal  (ID post – 571183) la Compartimentului prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe dopante - Direcția Generale de Control Doping, Investigații, Educație Anti-Doping, Anti-Trafic Substanțe Dopante, Relații Publice și Internaționale:

Bibliografia propusă și tematica:

 1. Constituția României, republicată, integral;

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, integral;

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, integral;

4.  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

cu tematica Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a; 

5. Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, cu tematica capitolul I;

6. Legea nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante, republicată, cu modificările și completările ulterioare, integral;

7. Hotărârea de Guvern nr. 956/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante, republicată, cu modificările și completările ulterioare, integral;

8. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, integral.

 

*Candidații vor avea în vedere forma în vigare a actelor normative la data publicării anunțului referitor la concursul de recrutare.

 

Atribuțiile postului

Denumirea funcției consilier, clasa I, grad profesional principal  (ID post – 571183) la Compartimentului prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe dopante - Direcția Generale de Control Doping, Investigații, Educație Anti-Doping, Anti-Trafic Substanțe Dopante, Relații Publice și Internaționale:

Enumerare atribuții:

 1. Propune armonizarea, actualizarea și adaptarea legislației în domeniul de activitate al compartimentului, pe baza datelor privind amploarea traficului ilicit de substanțe dopante cuprinse în Anexele 1 și 2 din Legea nr. 104/2008;
 2. Exercită controlul în conformitate cu reglementările legale şi procedura de control, în sălile de culturism şi de fitness cu privire la respectarea legislaţiei privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe dopante;
 3. Propune efectuarea de teste doping practicanţilor de culturism sau de fitness, numai cu acordul expres în scris al acestora şi cu respectarea principiului confidenţialităţii datelor acestuia, în scopul stabilirii gradului de utilizare a substanţelor dopante în sportul recreativ;
 4. Gestionează activitatea de eliberare, suspendare sau retragere a certificatului de funcţionare din punct de vedere al reglementărilor anti-doping prin aplicarea procedurilor;
 5. Înștiințează de îndată organele de urmărire penală competente în cazul în care pe parcursul controlului descoperă substanțe dopante ce intră sun incidența Anexei 1 din Legea 104/2008;
 6. Întocmeşte şi transmite adrese către instituţiile implicate în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substante dopante;
 7. Supraveghează respectarea regimului juridic al substanţelor dopante cuprinse în Anexele 1 și 2 din Legea nr. 104/2008;
 8. Colaborează cu celelalte structuri ale Agenției în vederea realizării obiectivelor acesteia;
 9. Colaborează cu Inspectoratul General de Poliţiei Române, Autoritatea Naţională a Vămilor, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Direcţiile de Sănătate Publică;
 10. Constată contravenţiile prevăzute de legislaţia privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe dopante şi dispune sancţiunile principale şi complementare prevăzute de aceasta;
 11. Dispune confiscarea substanţelor dopante de risc şi a bunurilor care au făcut obiectul contravenţiilor prevăzute de legislaţia privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit cu substanţe dopante;
 12. Îndeplinește atribuțiile și sarcinile privind implementarea sistemului de control intern/managerial prevăzute prin actele administrative emise în acest sens și/sau dispuse de șeful ierarhic;
 13. Respectă cerințele legale și reglementările în vigoare aplicabile în cadrul Sistemului de control intern managerial și Sistemului de management al calității SR EN ISO 9001:2015;
 14. Asigură păstrarea și arhivarea documentelor, din domeniul de activitate, până la predarea către arhiva ANAD, în condițiile legii;
 15. Respectă și îndeplinește obligațiile prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a ANAD și Regulamentul intern;
 16. Asigură realizarea indicatorilor de performanță asociați obiectivelor calității proceselor în care este implicat;
 17. Respectă cerințele de disciplină, normele de conduită profesională și de integritate;
 18. Asigură păstrarea secretului de serviciu, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției publice, în condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public;
 19. Respectă cerințele legale și reglementările în vigoare aplicabile în domeniul securității și sănătății în muncă, prevenirii și stingerii incendiilor și protecției mediului;
 20. Respectă cerințele în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor, precum și a celor prevăzute în actele administrative interne și procedurile proprii elaborate la nivelul ANAD;
 21. Participă la ședințele grupurilor de lucru la care este desemnat de șeful ierarhic/conducătorul instituției și întocmește lucrările stabilite în cadrul grupului de lucru sau pentru buna funcționare a acestuia, după caz;
 22. Îndeplinește alte atribuții dispuse de superiorul ierarhic sau conducerea ANAD, în limita competențelor, cu respectarea scopului postului și a cerințelor acestuia.

ANAD organizeazăconcurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție de consilier, clasa I, superior (ID post 571178 și 571179) din cadrul Compartimentului prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe dopante

În conformitate cu prevederile art. VII alin. (4) din Ordonanța de urgență de Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, Agenția Națională Anti-Doping organizează, la sediul său din B-dul Basarabia, nr. 37-39, Sector 2, Bucureşti, concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior (ID post 571178 și 571179) din cadrul Compartimentului prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe dopante- Direcția Generală de Control Doping, Investigații, Educație Anti-Doping, Anti-Trafic Substanțe Dopante, Relații Publice și Internaționale.

Durata normală a timpului de muncă: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • în data de 15.05.2024, ora 10.00 – proba scrisă, la sediul Agenției Naționale Anti-Doping din B-dul Basarabia, nr. 37-39, Sector 2, Bucureşti.
 • Proba interviu – se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, doar de către acei candidaţi care au obţinut la proba scrisă minim 50 puncte.

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv în intervalul 04.04.2024 - 23.04.2024, inclusiv, la Agenția Națională Anti-Doping, B-dul Basarabia, nr. 37-39, Sector 2, București, și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

      a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa 10 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

      b) copia cărţii de identitate;

      c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;

      d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz;

      e) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;

      f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;

      g) cazierul judiciar;

      h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;

      i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare. 

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Copiile de pe actele de mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut de depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesabilității probelor de concurs.

Condiții de participare :

Condiții generale:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu
 • este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii; 
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • are cunoştinţe teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei, nivel utilizator începător;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiții specifice pentru cele 2 posturi de consilier, grad profesional superior:

-     Studii de specialitate: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

-     Vechime necesară în specialitatea studiilor: minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.

-     Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): operare MS Office, Internet browser - nivel bază, dovedit prin documente specifice;

-     Cunoștințe limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): limba engleza - scris, citit, vorbit - nivel bază, dovedit prin documente specifice.

Relaţii suplimentare la telefon 0767748828 – persoana de contact Necula Andreea-Florina – consilier superior, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la sediul Agenției Naționale Anti-Doping. Pentru lămuriri suplimentare puteți consulta site-ul instituției https://anad.gov.ro la secțiunea Despre noi. Rubrica Carieră, de unde puteți descărca formularul de înscriere și lista documentelor necesare pentru înscrierea la concurs.

Bibliografie și tematică pentru concursul de recrutare organizat de Agenția Națională Anti-Doping în data de 15.05.2024

(proba scrisă)

Bibliografia propusă și tematica pentru funcția publică de consilier, grad profesional superior, ID-post 571178 și 571179:

 1. Constituția României, republicată, integral;

    2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

   5. Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport cu tematica capitolul I

   6. Legea nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante, republicată, cu modificările și completările ulterioare, integral;

   7. Hotărârea de Guvern nr. 956/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante, republicată, cu modificările și completările ulterioare, integral;

   8. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, integral.

*Candidații vor avea în vedere forma în vigoare a actelor normative la data publicării anunțului referitor la concursul de recrutare.

Atribuțiile postului

Denumire: funcție publică de consilier, grad profesional superior, ID 571178:

Enumerare atribuții:

 1. Participă la dezvoltarea programului de combatere a traficului ilicit de substanţe dopante în sălile de culturism şi de fitness;
 2. Propune armonizarea, actualizarea și adaptarea legislației în domeniul de activitate al compartimentului, pe baza datelor privind amploarea traficului ilicit de substanțe dopante cuprinse în Anexele 1 și 2 din Legea nr. 104/2008;
 3. Exercită controlul în conformitate cu reglementările legale şi procedura de control, în sălile de culturism şi de fitness cu privire la respectarea legislaţiei privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe dopante;
 4. Propune efectuarea de teste doping practicanţilor de culturism sau de fitness, numai cu acordul expres în scris al acestora şi cu respectarea principiului confidenţialităţii datelor acestuia, în scopul stabilirii gradului de utilizare a substanţelor dopante în sportul recreativ;
 5. Gestionează activitatea de eliberare, suspendare sau retragere a certificatului de funcţionare din punct de vedere al reglementărilor anti-doping prin aplicarea procedurilor;
 6. Întocmeşte şi participă conform procedurii la elaborarea documentelor privind organizarea şi desfăşurarea cursului de instruire anti-doping;
 7. Participă la cursul de instruire anti-doping;
 8. Înștiințează de îndată organele de urmărire penală competente în cazul în care pe parcursul controlului descoperă substanțe dopante ce intră sun incidența Anexei 1 din Legea 104/2008;
 9. Întocmeşte şi transmite adrese către instituţiile implicate în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substante dopante;
 10. Supraveghează respectarea regimului juridic al substanţelor dopante cuprinse în Anexele 1 și 2 din Legea nr. 104/2008;
 11. Colaborează cu celelalte structuri ale Agenției în vederea realizării obiectivelor acesteia
 12. Întocmeşte statistica lunară cu controalele efectuate în sălile de culturism şi de fitnes;
 13. Colaborează cu Inspectoratul General de Poliţiei Române, Autoritatea Naţională a Vămilor, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Direcţiile de Sănătate Publică;
 14. Constată contravenţiile prevăzute de legislaţia privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe dopante şi dispune sancţiunile principale şi complementare prevăzute de aceasta;
 15. Dispune confiscarea substanţelor dopante de risc şi a bunurilor care au făcut obiectul contravenţiilor prevăzute de legislaţia privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit cu substanţe dopante;
 16. Participă la luarea în primire a produselor confiscate de către personalul din cadrul altor instituții cu atribuții în domeniu;
 17. Îndeplinește atribuțiile și sarcinile privind implementarea sistemului de control intern/managerial prevăzute prin actele administrative emise în acest sens și/sau dispuse de șeful ierarhic;
 18. Îndeplineşte funcţia de responsabil cu primirea şi transmiterea documentelor în cadrul compartimentului;
 19. Respectă cerințele legale și reglementările în vigoare aplicabile în cadrul Sistemului de control intern managerial și Sistemului de management al calității SR EN ISO 9001:2015;
 20. Participă la elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale/de sistem aferente activităților pe care le desfășoară, după caz;
 21. Asigură păstrarea și arhivarea documentelor, din domeniul de activitate, până la predarea către arhiva ANAD, în condițiile legii;
 22. Respectă și îndeplinește obligațiile prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a ANAD și Regulamentul intern;
 23. Asigură realizarea indicatorilor de performanță asociați obiectivelor calității proceselor în care este implicat;
 24. Respectă cerințele de disciplină, normele de conduită profesională și de integritate;
 25. Asigură păstrarea secretului de serviciu, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției publice, în condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public;
 26. Respectă cerințele legale și reglementările în vigoare aplicabile în domeniul securității și sănătății în muncă, prevenirii și stingerii incendiilor și protecției mediului;
 27. Respectă cerințele în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor, precum și a celor prevăzute în actele administrative interne și procedurile proprii elaborate la nivelul ANAD;
 28. Participă la ședințele grupurilor de lucru la care este desemnat de șeful ierarhic/conducătorul instituției și întocmește lucrările stabilite în cadrul grupului de lucru sau pentru buna funcționare a acestuia, după caz;
 29. Îndeplinește alte atribuții dispuse de superiorul ierarhic sau conducerea ANAD, în limita competențelor, cu respectarea scopului postului și a cerințelor acestuia.

 

Atribuțiile postului

Denumire: funcția publică de consilier, grad profesional superior,  ID 571179:

Enumerare atribuții:

 1. Participă la dezvoltarea programului de combatere a traficului ilicit de substanţe dopante în sălile de culturism şi de fitness;
 2. Propune armonizarea, actualizarea și adaptarea legislației în domeniul de activitate al compartimentului, pe baza datelor privind amploarea traficului ilicit de substanțe dopante cuprinse în Anexele 1 și 2 din Legea nr. 104/2008;
 3. Exercită controlul în conformitate cu reglementările legale şi procedura de control, în sălile de culturism şi de fitness cu privire la respectarea legislaţiei privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe dopante;
 4. Propune efectuarea de teste doping practicanţilor de culturism sau de fitness, numai cu acordul expres în scris al acestora şi cu respectarea principiului confidenţialităţii datelor acestuia, în scopul stabilirii gradului de utilizare a substanţelor dopante în sportul recreativ;
 5. Gestionează activitatea de eliberare, suspendare sau retragere a certificatului de funcţionare din punct de vedere al reglementărilor anti-doping prin aplicarea procedurilor;
 6. Întocmeşte şi participă conform procedurii la elaborarea documentelor privind organizarea şi desfăşurarea cursului de instruire anti-doping;
 7. Participă la cursul de instruire anti-doping;
 8. Înștiințează de îndată organele de urmărire penală competente în cazul în care pe parcursul controlului descoperă substanțe dopante ce intră sun incidența Anexei 1 din Legea 104/2008;
 9. Întocmeşte şi transmite adrese către instituţiile implicate în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substante dopante;
 10. Supraveghează respectarea regimului juridic al substanţelor dopante cuprinse în Anexele 1 și 2 din Legea nr. 104/2008;
 11. Colaborează cu celelalte structuri ale Agenției în vederea realizării obiectivelor acesteia
 12. Întocmeşte statistica lunară cu controalele efectuate în sălile de culturism şi de fitnes;
 13. Colaborează cu Inspectoratul General de Poliţiei Române, Autoritatea Naţională a Vămilor, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Direcţiile de Sănătate Publică;
 14. Constată contravenţiile prevăzute de legislaţia privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe dopante şi dispune sancţiunile principale şi complementare prevăzute de aceasta;
 15. Dispune confiscarea substanţelor dopante de risc şi a bunurilor care au făcut obiectul contravenţiilor prevăzute de legislaţia privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit cu substanţe dopante;
 16. Participă la luarea în primire a produselor confiscate de către personalul din cadrul altor instituții cu atribuții în domeniu;
 17. Îndeplinește atribuțiile și sarcinile privind implementarea sistemului de control intern/managerial prevăzute prin actele administrative emise în acest sens și/sau dispuse de șeful ierarhic;
 18. Îndeplineşte funcţia de responsabil cu primirea şi transmiterea documentelor în cadrul compartimentului;
 19. Respectă cerințele legale și reglementările în vigoare aplicabile în cadrul Sistemului de control intern managerial și Sistemului de management al calității SR EN ISO 9001:2015;
 20. Participă la elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale/de sistem aferente activităților pe care le desfășoară, după caz;
 21. Asigură păstrarea și arhivarea documentelor, din domeniul de activitate, până la predarea către arhiva ANAD, în condițiile legii;
 22. Respectă și îndeplinește obligațiile prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a ANAD și Regulamentul intern;
 23. Asigură realizarea indicatorilor de performanță asociați obiectivelor calității proceselor în care este implicat;
 24. Respectă cerințele de disciplină, normele de conduită profesională și de integritate;
 25. Asigură păstrarea secretului de serviciu, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției publice, în condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public;
 26. Respectă cerințele legale și reglementările în vigoare aplicabile în domeniul securității și sănătății în muncă, prevenirii și stingerii incendiilor și protecției mediului;
 27. Respectă cerințele în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor, precum și a celor prevăzute în actele administrative interne și procedurile proprii elaborate la nivelul ANAD;
 28. Participă la ședințele grupurilor de lucru la care este desemnat de șeful ierarhic/conducătorul instituției și întocmește lucrările stabilite în cadrul grupului de lucru sau pentru buna funcționare a acestuia, după caz;
 29. Îndeplinește alte atribuții dispuse de superiorul ierarhic sau conducerea ANAD, în limita competențelor, cu respectarea scopului postului și a cerințelor acestuia.

 

 

ANAD organizează concurs pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție de consilier, clasa I, superior (ID post 571171, 571174, 571175) din cadrul Serviciului Control Doping, Programe Social Educative, Gestionarea SUT și a Rez

În conformitate cu prevederile art. VII alin. (4) din Ordonanța de urgență de Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, Agenția Națională Anti-Doping organizează, la sediul său din B-dul Basarabia, nr. 37-39, Sector 2, Bucureşti, concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior (ID post 571171, 571174, 571175) din cadrul Serviciului Control Doping, Programe Social Educative, Gestionarea SUT și a Rezultatelor Controlului Doping - Direcția Generală de Control Doping, Investigații, Educație Anti-Doping, Anti-Trafic Substanțe Dopante, Relații Publice și Internaționale.

Durata normală a timpului de muncă: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • în data de 13.05.2024, ora 10.00 – proba scrisă, la sediul Agenției Naționale Anti-Doping din B-dul Basarabia, nr. 37-39, Sector 2, Bucureşti.
 • Proba interviu – se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, doar de către acei candidaţi care au obţinut la proba scrisă minim 50 puncte.

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv în intervalul 03.04.2024 - 22.04.2024, inclusiv, la Agenția Națională Anti-Doping, B-dul Basarabia, nr. 37-39, Sector 2, București, și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

      a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa 10 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

      b) copia cărţii de identitate;

      c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;

      d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz;

      e) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;

      f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;

      g) cazierul judiciar;

      h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;

      i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare. 

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Copiile de pe actele de mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut de depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesabilității probelor de concurs.

Condiții de participare :

Condiții generale:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu
 • este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii; 
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • are cunoştinţe teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei, nivel utilizator începător;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

a) Condiții specifice pentru funcția publică de consilier, grad profesional superior, ID 571171:

-     Studii de specialitate: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

-     Vechime necesară în specialitatea studiilor: minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.

-     Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): - operare MS Office, Internet browser - nivel bază, dovedit prin documente specifice;

-     Cunoștințe limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională – citit, scris, vorbit: nivel mediu, dovedit prin documente specifice.

b) Condiții specifice pentru funcția publică de consilier, grad profesional superior, ID 571174:

-     Studii de specialitate: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

-     Vechime necesară în specialitatea studiilor: minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.

-     Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): - operare MS Office, Internet browser - nivel mediu, dovedit prin documente specifice;

-     Cunoștințe limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională – citit, scris, vorbit: nivel mediu, dovedit prin documente specifice.

c) Condiții specifice pentru funcția publică de consilier, grad profesional superior, ID 571175:

-     Studii de specialitate: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

-     Vechime necesară în specialitatea studiilor: minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.

-     Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): - operare MS Office, Internet browser - nivel mediu, dovedit prin documente specifice;

-     Cunoștințe limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională – citit, scris, vorbit: nivel mediu, dovedit prin documente specifice.

 

Relaţii suplimentare la telefon 0767748828 – persoana de contact Necula Andreea-Florina – consilier superior, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la sediul Agenției Naționale Anti-Doping. Pentru lămuriri suplimentare puteți consulta site-ul instituției https://anad.gov.ro la secțiunea Despre noi. Rubrica Carieră, de unde puteți descărca formularul de înscriere și lista documentelor necesare pentru înscrierea la concurs.

Bibliografie și tematică pentru concursul de recrutare organizat de Agenția Națională Anti-Doping în data de 13.05.2024 (proba scrisă)

Bibliografia propusă și tematica pentru funcția publică de consilier, grad profesional superior, ID 571171și ID 571175:

 1. Constituţia României, republicată, integral;
 2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral;
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral;
 4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Partea I – Dispoziții generale, Partea a II-a – Administrația publică centrală, Titlul I - Guvernul și Titlul II - Administrația publică centrală de specialitate, Partea a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, Titlul I – Dispoziţii generale şi Titlul II – Statutul funcţionarilor publici;
 5. Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport cu tematica Titlul II – Organizarea activității anti-doping la nivel național, Capitolul I – Agenția Națională Anti-Doping și Capitolul XVI – Educația și cercetarea anti-doping;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 1182/2022 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, integral;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 278/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind control doping, integral;
 8. Codul Mondial Anti-Doping, versiunea 2021, Articolul 2 și Articolul 18;
 9. Standardul Internațional pentru testare și investigații, versiunea 2023, Capitolul 6 și Capitolul 7;
 10. Standardul Internațional pentru educație, versiunea 2023, Capitolul 4, Capitolul 5 și Capitolul 6.

Bibliografia propusă și tematica pentru funcția publică de consilier, grad profesional superior, ID 571174:

 1. Constituţia României, republicată, integral;
 2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral;
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral;
 4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Partea I – Dispoziții generale, Partea a II-a – Administrația publică centrală, Titlul I - Guvernul și Titlul II - Administrația publică centrală de specialitate, Partea a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, Titlul I – Dispoziţii generale şi Titlul II – Statutul funcţionarilor publici;
 5. Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport cu tematica Titlul II – Organizarea activității anti-doping la nivel național, Capitolul I – Agenția Națională Anti-Doping;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 1182/2022 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, integral;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 278/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind control doping, integral;
 8. Codul Mondial Anti-Doping, versiunea 2021, Articolul 2, Articolul 8, Articolul 10;
 9. Standardul Internațional pentru testare și investigații, versiunea 2023, Anexa C, Anexa E, Anexa F;
 10. Standardul Internațional pentru gestionarea rezultatelor, versiunea 2023, partea a III-a, Capitolul 5.

*Candidații vor avea în vedere forma în vigoare a actelor normative la data publicării anunțului referitor la concursul de recrutare.

Atribuțiile postului

Denumire: funcție publică de consilier, grad profesional superior, ID 571171:

Enumerare atribuții:

 1. Intocmește și revizuiește periodic Planul Național de Educație Anti-Doping conform cerințelor internaționale în domeniu;
 2. Intocmește anual Raportul de evaluare a programului de educație anti-doping;
 3. Intocmește anual sau ori de câte ori se solicită raportul de educație anti-doping;
 4. Identifică publicul țintă pentru educația anti-doping precum și activitățile educative pe care trebuie să le desfășoare;
 5. Organizează activitățile de educație anti-doping stabilite în Planul Național de Educație Anti-Doping;
 6. Elaborează materiale cu caracter informativ-educativ;
 7. Elaborează și derulează campanii de educație anti-doping;
 8. Colaborează cu toate structurile indentificate în legislația națională anti-doping pentru implementarea Planului Național de Educație Anti-Doping;
 9. Derulează campaniile educative ale ANAD;
 10. Participă în echipe de implementare a proiectelor de cercetare socioumană;
 11. Întocmește programul de evaluare a riscului la dopaj care stă la baza Planului Național Anual de Testare la disciplinele sportive distribuite de șefii ierarhici;
 12. Solicită componența loturilor de sportivi participante la competitii si alte detalii necesare pentru desfăşurarea acțiunilor educative;
 13. Colaborează cu structurile sportive internaționale, cu organizatorii de evenimente sportive naționale și internaționale, cu Autoritatea Internațională pentru Testare, cu Agenția Mondială Anti-Doping, cu CIO, cu CEO și cu alte organizații anti-doping în vederea derulării unor acțiuni educative;
 14. Participă la conferințe, seminare, mese rotunde etc. cu lucrări și/sau postere la nivel național și internațional având teme de interes pe domeniul anti-doping sau pentru diseminarea rezultatelor proiectelor de cercetare;
 15. Participă la completarea rapoartelor solicitate de Consiliul Europei, Agenția Mondială Anti- Doping sau UNESCO în acord cu prevederile legislației în domeniu pentru menținerea conformității și respectarea angajamentelor internaționale;
 16. Elaborează și derulează campanii și proiecte de cercetare științifică în domeniu pentru promovarea valorilor sportului curat, pentru respectarea conformității cu Codul Mondial Anti-Doping;
 17. Participă ca expert în grupuri de lucru, seminarii, conferințe, workshopuri ale COE, UNESCO, CIO, CEO, WADA, INADO, ITA, CEADO, etc pe baza împuternicirii șefului ierarhic;
 18. Exercită controlul stațiilor de control doping în acord cu prevederile Legii nr. 310/2021 pentru îndeplinirea condițiilor stabilite prin normele metodologice privind controlul doping și prin Standardul internațional pentru testare și investigații și a modelelor de bună practică;
 19. Colaborează cu federațiile sportive naționale în vederea realizării testărilor doping și acțiunilor educative, din bugetele alocate acestora;
 20. Colaborează cu federațiile sportive naționale prin reprezentantul cu pregătire în domeniul medical pentru asigurarea respectării Listei Interzise și a Standardului internațional privind scutirile pentru uz terapeutic;
 21. Colaborează cu structurile sportive pentru punerea în practică a deciziilor de suspendare a sportivilor și personalului asistent al acestora;
 22. Colaborează cu celelalte structuri ale Agenției în vederea realizării obiectivelor acesteia;
 23. Propune elaborarea de materiale educative și identifică conținutul acestora;
 24. Asigură suport sportivilor din Lotul de testare înregistrat cu privire la completarea informatiilor de localizare în ADAMS;
 25. Participă la acţiuni educative;
 26. Colaboreaza cu Serviciul Relatii Publice si Internationale pentru materialele educative aferente acţiunii de educatie;
 27. Respectă cerințele legale și reglementările în vigoare aplicabile în cadrul Sistemului de control intern managerial și Sistemului de management al calității SR EN ISO 9001:2015;
 28. Participă la elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale/de sistem aferente activităților pe care le desfășoară, după caz;
 29. Asigură păstrarea și arhivarea documentelor, din domeniul de activitate, până la predarea către arhiva ANAD, în condițiile legii;
 30. Respectă și îndeplinește obligațiile prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a ANAD și Regulamentul intern;
 31. Asigură realizarea indicatorilor de performanță asociați obiectivelor calității proceselor în care este implicat;
 32. Respectă cerințele de disciplină, normele de conduită profesională și de integritate;
 33. Asigură păstrarea secretului de serviciu, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției publice, în condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public;
 34. Respectă cerințele legale și reglementările în vigoare aplicabile în domeniul securității și sănătății în muncă, prevenirii și stingerii incendiilor și protecției mediului;
 35. Respectă cerințele în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor, precum și a celor prevăzute în actele administrative interne și procedurile proprii elaborate la nivelul ANAD;
 36. Participă la ședințele grupurilor de lucru la care este desemnat de șeful ierarhic/conducătorul instituției și întocmește lucrările stabilite în cadrul grupului de lucru sau pentru buna funcționare a acestuia, după caz;
 37. Îndeplinește alte atribuții dispuse de superiorul ierarhic sau conducerea ANAD, în limita competențelor, cu respectarea scopului postului și a cerințelor acestuia.

 

Atribuțiile postului

Denumire: funcția publică de consilier, grad profesional superior,  ID 571174:

Enumerare atribuții:

 1. Organizează acţiuni de control doping;
 2. Intocmește planul controalelor doping la disciplinele sportive distribuite de şeful ierarhic;
 3. Intocmeşte Lotul de Testare Inregistrat cu sportivii de la disciplinele sportive distribuite de şeful ierarhic;
 4. Întocmește programul de evaluare a riscului la dopaj care stă la baza Planului Național Anual de Testare;
 5. Intocmeşte adrese de solicitare a infomațiilor de localizare a sportivilor care nu sunt incluși în Lotul de Testare Inregistrat;
 6. Solicită componența loturilor de sportivi participante la competitii si alte detalii necesare pentru desfăşurarea controlului doping;
 7. Întocmește, revizuiește și monitorizează Lotul de testare înregistrat, Lotul pentru Pașaportul Biologic și Lotul de testare în acord cu prevederile legislației naționale și internaționale în domeniu;
 8. Completează formularele de control doping în ADAMS în termenele indicate de Agenția Mondială Anti-Doping (WADA);
 9. Colaborează cu alte departamente în vederea achiziționării serviciilor de recoltare a probelor biologice și a echipamentului de recoltare care îndeplinește cerințele din Standardul internațional pentru testare și investigații;
 10. Efectuează raportarea testărilor doping din ADAMS, raportat la TDSSA;
 11. Colaborează cu structurile sportive internaționale, cu organizatorii de evenimente sportive naționale și internaționale, cu Autoritatea Internațională pentru Testare, cu Agenția Mondială Anti-Doping, cu CIO, cu CEO și cu alte organizații anti-doping în vederea realizării și coordonării testărilor doping;
 12. Organizează testările doping și selectează laboratoarele de control doping acreditate, unde se efectuează analizele probelor, în conformitate cu prevederile Standardul internațional pentru testare și investigații și Standardului internațional pentru laboratoare;
 13. Colaborează cu responsabilul pentru implementarea programului pașaportului biologic în conformitate cu SITI;
 14. Participă la conferințe, seminare, mese rotunde etc. cu lucrări și/sau postere la nivel național și internațional având teme de interes pe domeniul anti-doping sau pentru diseminarea rezultatelor proiectelor de cercetare;
 15. Participă la completarea rapoartelor solicitate de Consiliul Europei, Agenția Mondială Anti- Doping sau UNESCO în acord cu prevederile legislației în domeniu pentru menținerea conformității și respectarea angajamentelor internaționale;
 16. Elaborează și derulează campanii și proiecte de cercetare științifică în domeniu pentru promovarea valorilor sportului curat, pentru respectarea conformității cu Codul Mondial Anti-Doping;
 17. Participă ca expert în grupuri de lucru, seminarii, conferințe, workshopuri ale COE, UNESCO, CIO, CEO, WADA, INADO, ITA;
 18. Exercită controlul stațiilor de control doping în acord cu prevederile Legii nr. 310/2021 pentru îndeplinirea condițiilor stabilite prin normele metodologice privind controlul doping și prin Standardul internațional pentru testare și investigații și a modelelor de bună practică;
 19. Colaborează cu federațiile sportive naționale în vederea realizării testărilor doping și acțiunilor educative, din bugetele alocate acestora;
 20. Colaborează cu federațiile sportive naționale prin reprezentantul cu pregătire în domeniul medical pentru asigurarea respectării Listei Interzise și a Standardului internațional privind scutirile pentru uz terapeutic;
 21. Colaborează cu structurile sportive pentru punerea în practică a deciziilor de suspendare a sportivilor și personalului asistent al acestora;
 22. Colaborează cu celelalte structuri ale Agenției în vederea realizării obiectivelor acesteia;
 23. Propune elaborarea de materiale educative și identifică conținutul acestora;
 24. Asigură suport sportivilor din Lotul de testare înregistrat cu privire la completarea informatiilor de localizare în ADAMS;
 25. Participă ca lector la acţiuni educative;
 26. Colaboreaza cu Serviciul Relatii Publice si Internationale pentru materialele educative aferente acţiunii de educatie;
 27. Participa la redactarea și derularea proiectelor de cercetarea socio-umane;
 28. Respectă cerințele legale și reglementările în vigoare aplicabile în cadrul Sistemului de control intern managerial și Sistemului de management al calității SR EN ISO 9001:2015;
 29. Participă la elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale/de sistem aferente activităților pe care le desfășoară, după caz;
 30. Asigură păstrarea și arhivarea documentelor, din domeniul de activitate, până la predarea către arhiva ANAD, în condițiile legii;
 31. Respectă și îndeplinește obligațiile prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a ANAD și Regulamentul intern;
 32. Asigură realizarea indicatorilor de performanță asociați obiectivelor calității proceselor în care este implicat;
 33. Respectă cerințele de disciplină, normele de conduită profesională și de integritate;
 34. Asigură păstrarea secretului de serviciu, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției publice, în condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public;
 35. Respectă cerințele legale și reglementările în vigoare aplicabile în domeniul securității și sănătății în muncă, prevenirii și stingerii incendiilor și protecției mediului;
 36. Respectă cerințele în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor, precum și a celor prevăzute în actele administrative interne și procedurile proprii elaborate la nivelul ANAD;
 37. Participă la ședințele grupurilor de lucru la care este desemnat de șeful ierarhic/conducătorul instituției și întocmește lucrările stabilite în cadrul grupului de lucru sau pentru buna funcționare a acestuia, după caz;
 38. Îndeplinește alte atribuții dispuse de superiorul ierarhic sau conducerea ANAD, în limita competențelor, cu respectarea scopului postului și a cerințelor acestuia.

 

Atribuțiile postului

Denumire: funcția publică de consilier, grad profesional superior, ID 571175:

Enumerare atribuții:

 1. Intocmește și revizuiește periodic Planul Național de Educație Anti-Doping conform cerințelor internaționale în domeniu;
 2. Intocmește anual Raportul de evaluare a programului de educație anti-doping;
 3. Intocmește anual sau ori de câte ori se solicită raportul de educație anti-doping;
 4. Identifică publicul țintă pentru educația anti-doping precum și activitățile educative pe care trebuie să le desfășoare;
 5. Organizează activitățile de educație anti-doping stabilite în Planul Național de Educație Anti-Doping;
 6. Elaborează materiale cu caracter informativ-educativ;
 7. Elaborează și derulează campanii de educație anti-doping;
 8. Colaborează cu toate structurile indentificate în legislația națională anti-doping pentru implementarea Planului Național de Educație Anti-Doping;
 9. Derulează campaniile educative ale ANAD;
 10. Participă în echipe de implementare a proiectelor de cercetare socioumană;
 11. Întocmește programul de evaluare a riscului la dopaj care stă la baza Planului Național Anual de Testare la disciplinele sportive distribuite de șefii ierarhici;
 12. Solicită componența loturilor de sportivi participante la competișii și alte detalii necesare pentru desfăşurarea acțiunilor educative;
 13. Colaborează cu structurile sportive internaționale, cu organizatorii de evenimente sportive naționale și internaționale, cu Autoritatea Internațională pentru Testare, cu Agenția Mondială Anti-Doping, cu CIO, cu CEO și cu alte organizații anti-doping în vederea derulării unor acțiuni educative;
 14. Participă la conferințe, seminare, mese rotunde etc. cu lucrări și/sau postere la nivel național și internațional având teme de interes pe domeniul anti-doping sau pentru diseminarea rezultatelor proiectelor de cercetare;
 15. Participă la completarea rapoartelor solicitate de Consiliul Europei, Agenția Mondială Anti- Doping sau UNESCO în acord cu prevederile legislației în domeniu pentru menținerea conformității și respectarea angajamentelor internaționale;
 16. Elaborează și derulează campanii și proiecte de cercetare științifică în domeniu pentru promovarea valorilor sportului curat, pentru respectarea conformității cu Codul Mondial Anti-Doping;
 17. Participă ca expert în grupuri de lucru, seminarii, conferințe, workshopuri ale COE, UNESCO, CIO, CEO, WADA, INADO, ITA, CEADO, etc pe baza împuternicirii șefului ierarhic;
 18. Exercită controlul stațiilor de control doping în acord cu prevederile Legii nr. 310/2021 pentru îndeplinirea condițiilor stabilite prin normele metodologice privind controlul doping și prin Standardul internațional pentru testare și investigații și a modelelor de bună practică;
 19. Colaborează cu federațiile sportive naționale în vederea realizării testărilor doping și acțiunilor educative, din bugetele alocate acestora;
 20. Colaborează cu federațiile sportive naționale prin reprezentantul cu pregătire în domeniul medical pentru asigurarea respectării Listei Interzise și a Standardului internațional privind scutirile pentru uz terapeutic;
 21. Colaborează cu structurile sportive pentru punerea în practică a deciziilor de suspendare a sportivilor și personalului asistent al acestora;
 22. Colaborează cu celelalte structuri ale Agenției în vederea realizării obiectivelor acesteia;
 23. Propune elaborarea de materiale educative și identifică conținutul acestora;
 24. Asigură suport sportivilor din Lotul de testare înregistrat cu privire la completarea informatiilor de localizare în ADAMS;
 25. Participă la acţiuni educative;
 26. Colaborează cu Serviciul Relații Publice sși Internaționale pentru materialele educative aferente acţiunii de educatie;
 27. Respectă cerințele legale și reglementările în vigoare aplicabile în cadrul Sistemului de control intern managerial și Sistemului de management al calității SR EN ISO 9001:2015;
 28. Participă la elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale/de sistem aferente activităților pe care le desfășoară, după caz;
 29. Asigură păstrarea și arhivarea documentelor, din domeniul de activitate, până la predarea către arhiva ANAD, în condițiile legii;
 30. Respectă și îndeplinește obligațiile prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a ANAD și Regulamentul intern;
 31. Asigură realizarea indicatorilor de performanță asociați obiectivelor calității proceselor în care este implicat;
 32. Respectă cerințele de disciplină, normele de conduită profesională și de integritate;
 33. Asigură păstrarea secretului de serviciu, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției publice, în condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public;
 34. Respectă cerințele legale și reglementările în vigoare aplicabile în domeniul securității și sănătății în muncă, prevenirii și stingerii incendiilor și protecției mediului;
 35. Respectă cerințele în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor, precum și a celor prevăzute în actele administrative interne și procedurile proprii elaborate la nivelul ANAD;
 36. Participă la ședințele grupurilor de lucru la care este desemnat de șeful ierarhic/conducătorul instituției și întocmește lucrările stabilite în cadrul grupului de lucru sau pentru buna funcționare a acestuia, după caz;
 37. Îndeplinește alte atribuții dispuse de superiorul ierarhic sau conducerea ANAD, în limita competențelor, cu respectarea scopului postului și a cerințelor acestuia.