Image
Image
Image
Image

Această pagină web este confinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați:
http://www.fonduri-ue.ro
http://mfe.gov.ro
http://www.poca.ro

„Ajustarea legislației relevante privind combaterea dopajului în sport”

Agenția Națională Anti-Doping este beneficiarul unui proiect cu un buget în valoare totală de 12.972.553,40 lei, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Capacitate Administrativă și din bugetul de stat. Valoarea totală a proiectului este de 12.972.553,40 de lei, din care 10.894.851,40 lei cofinanțare asigurată de Uniunea Europeană și 1.818.250,83 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național.

Prin implementarea proiectului, ANAD își va îmbunătăți capacitatea de management și sistemul de inițiere a unor acte normative prin consultare publică, în acest fel fiind mai aproape de cetățeni și creând premisele aplicării la scară largă a normelor privind combaterea dopajului în sport.

Contextul în care a fost inițiat proiectul:

La nivel mondial, se depun eforturi constante și se investesc resurse considerabile pentru a dezvolta noi substanțe și metode care promit arderea rapidă a grăsimilor și creşterea masei musculare, astfel încât corpul sportivului sau practicantului de fitness să pară sculptat. Consumul de steroizi şi hormoni de creştere a atins și în țara noastră un nivel îngrijorător, din cauza faptului că traficul acestor substanţe nu intră sub incidența legislației naționale. Pentru a combate acest fenomen, Agenția Mondială Anti-Doping (WADA) actualizează permanent, atât lista substanțelor interzise, cât și Regulamentul Anti-Doping și dezvoltă programe de prevenire și combatere a utilizării acestora.

În acest context, creșterea gradului de conștientizare asupra riscurilor și consecințelor negative ale practicării dopajului de către sportivi și de practicanții de sport recreativ este o prioritate de maximă importanță pentru Agenția Națională Anti-Doping.

Prin urmare, începând din luna Decembrie 2019, Agenția Națională Anti-Doping este beneficiarul proiectului intitulat „Ajustarea legislației relevante privind combaterea dopajului în sport”, respectiv a unei cofinanțări în valoare totală de 12.972.553,40 de lei asigurată de Uniunea Europeană și bugetul de stat prin care va extinde capacitatea administrativă a instituției și vor fi îmbunătățite actele normative în vigoare pe tema prevenirii și combaterii producerii și traficului ilicit de substanțe cu grad mare de risc.

Prin intermediul acestui proiect, ANAD propune o serie de măsuri concrete de îmbunătățire a procesului de management, cât și dezvoltarea de metodologii pe care să le pună la dispoziția echipelor sale de experți cu scopul de a-i ajuta în activitatea curentă și de a asigura dezvoltarea competențelor specifice ale angajaților săi.

Proiectul are în vedere inițierea unor propuneri legislative care să transpună în actele normative din România angajamentele asumate la nivel internațional (ex: Codul Mondial Anti-Doping, Convenția Internațională Împotriva Dopajului în Sport a UNESCO și Convenția Anti-Doping a Consiliului Europei) și să răspundă cât mai bine nevoilor tuturor actorilor implicați pentru creșterea calității acțiunilor de prevenire, informare și conștientizare privind dopajul în sport.


Grupul țintă al proiectului:

Proiectul se adresează prin activitățile propuse angajaților ANAD: aceștia vor participa la cursuri construite special pentru ei, respectiv cursuri de management pentru îmbunătățirea competențelor manageriale, de dezvoltare de competențe pentru optimizarea procedurilor de lucru, pentru aplicarea unui management al calitatii bazat pe dovezi și pentru utilizarea platformei dezvoltate prin proiect, de consiliere sportivă pentru îmbunătățirea interacțiunilor cu sportivii și antrenorii și de politici publice pentru îmbunătățirea interacțiunilor generate de procesul de consultare publică pentru promovarea inițiativelor legislative.

Pentru a crea instrumente valoroase, de calitate și bazate pe input-urile tuturor actorilor interesați, la activitățile de consultare publică, precum și la toate celelalte evenimente din cadrul proiectului vor fi invitați să participe: sportivi, părinții sportivilor, antrenori și instructori sportivi, cadre medicale și personal din domeniul sănătății, ofițeri anti-doping, oficiali de prelevare a probelor de sânge, reprezentanți ai Poliției și ai Poliției de Frontieră.

Obiectivele proiectului

1. Îmbunătățirea cadrului metodologic privind combaterea dopajului în sport, cu accent pe măsuri de conștientizare și prevenire a dopajului în sport prin realizarea, testarea și adoptarea a 4 metodologii de lucru și a unui studiu.

2. Actualizarea si îmbunatațirea cadrului legislativ pentru implementarea reglementărilor internaționale privind combaterea dopajului în sport, inclusiv a sistemului de monitorizare a dopajului și prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, definit și dezvoltat prin realizarea a 5 inițiative legislative în consultare activă publică.

3. Îmbunătățirea procesului de management și digitalizarea fluxurilor de lucru din cadrul ANAD prin dezvoltarea și implementarea unei platforme informatice pentru servicii electronice care va asigura accesul online la serviciile publice de avizare/autorizare gestionate de ANAD și va furniza digital fluxurile de lucru asociate proceselor de avizare/autorizare din cadrul instituției.

4. Îmbunatățirea comopetențelor personalului ANAD prin realizarea unei metodologii de formare a personalului si derularea a 4 programe de formare pentru 49 de angajați ai ANAD.


Proiectul operaționalizează Obiectivul Specific al POCA care ”sprijină măsuri ce vizează adaptarea structurilor, optimizarea proceselor și pregătirea resurselor umane pentru realizarea și punerea în aplicare a politicilor publice bazate pe dovezi, corelarea planificării strategice cu bugetarea pe programe, simplificarea legislației și reducerea sarcinilor administrative, consolidarea capacității autorităților și instituțiilor publice pentru implementarea transparentă și eficientă a achizițiilor publice” , precum și Obiectivul Specific 1.1: „Dezvoltarea și introducerea de sisteme si standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Astfel, acțiuni ce vizează optimizarea proceselor decizionale prin introducerea sistemului informatic, a fluxurilor de lucru din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping, prin îmbunătățirea capacității de a propune noi inițiative legislative și adoptarea normelor internaționale, prin măsuri de dezvoltare a competențelor angajaților, ANAD propune măsuri concrete pentru:

– îmbunătățirea managementului agenției;

– înaintare de propuneri legislative care să respecte atât directivele, normativele și rezoluțiile internaționale și să fie cât mai aproape de nevoile cetățenilor;

– îmbunătățirea si profesionalizarea acțiunilor de prevenție, informare și conștientizare privind dopajul în sport, precum și a celor de colectare a probelor.

Activități

– Definirea cadrului metodologic privind combaterea dopajului în sport, cu accent pe măsuri de conştientizare şi prevenire a dopajului în sportul de performanţă şi care va include dezvoltarea corpului oficialilor prelevare probe de sânge;

– Dezvoltarea cadrului legislativ pentru implementarea reglementărilor internaţionale privind combaterea dopajului în sport, inclusiv a sistemului de monitorizare a dopajului şi prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, definit şi dezvoltat;

– Îmbunătăţirea procesului de management şi digitalizarea fluxurilor de lucru din cadrul ANAD;

– Fomarea și dezvoltarea personalului din cadrul ANAD atât pentru utilizarea instrumentelor nou create cât și în elaborarea de politici publice şi în sistematizarea şi simplificarea legislaţiei.

Rezultate

Activitatea 3. Realizarea unui studiu privind prevenirea și combaterea dopajului în sport - pdfaici

Activitatea 4. Realizarea unei metodologii de implementare a acțiunilor de educare în scopul reintegrării sportivilor depistați pozitiv  - aici

Activitatea 5. Realizarea unei metodologii privind implementarea unui program de conștientizare a practicanților de sport receativ cu privire la consecințele asupra sănătății ca urmare consumului de substanțe interzise - aici

Activitatea  6. Realizarea unei metodologii privind combaterea dopajului în sport, cu accent pe măsuri de conștientizare și prevenire a dopajului în sportul de performanță - aici

Activitatea 7. A fost realizat un toolkit de realizare a campaniei de informare și conștientizare 360° privind combaterea dopajului în sport - aici

Activitatea 8. Realizarea unei metodologii de creare și funcționare a Corpului oficialilor prelevare probe de sânge - aici

În cadrul acestei metodologii au fost pilotate cu succes 2 cursuri prin care au fost acreditate 56 de cadre medicale ca Oficiali de prelevare probe de sânge pentru controlul doping

Activitatea 9. Realizarea a cinci inițiative legislative:

  1. Legea nr. 310/2021 din 23/12/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport*), publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1229 din 27/12/2021 - aici
  2. Hotărârea nr. 278/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind controlul doping, publicată în Monitorul Oficial nr. 199, Partea I, din 28.02.2022 - aici
  3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naţionale anti-doping pentru perioada 2023-2027 şi a Planului de acţiune pentru implementarea acesteia. Proiectul a fost însușit de Secretariatul General al Guvernului și înaintat către instituțiile avizatoare. Până la sfârșitul anului va fi adoptat - aici
  4. Proiect de Decizie privind educația anti-doping a sportivilor și personalului asistent al sportivilor. pdfProiectul a fost adoptat prin Ordin al Președintelui ANAD. - Metodologia privind educația anti-doping a sportivilor și personalului asistent al sportivilor pdfaici
  5. Proiect de Decizie de înființare si funcționare a corpului oficialilor prelevare probe de sânge. pdfProiectul a fost adoptat prin Ordin al Președintelui ANAD. - Metodologia de creare și funcționare a Corpului oficialilor prelevare probe de sânge - aici

În susținerea inițiativelor legislative au fost derulate 66 de evenimente de informare, comunicare și consultare publică cu o participare de peste 2100 de persoane.

Activitatea 10. A fost dezvoltată și implementată o platformă informatică pentru servicii electronice care asigură accesul online la serviciile publice de avizare/autorizare gestionate de ANAD și furnizează digital fluxurile de lucru asociate proceselor de avizare/autorizare din cadrul instituției, cu următoarele caracteristici:
Modul 0 – Modul acces;
Modul 1 – Modul administrare/securitate;
Modul 2 – Modul de comunicare a probelor biologice;
Modul 3 – Modul punerea la dispoziția publicului larg a informațiilor relevante (site) - www.anad.gov.ro
Modul 4 – Modul eliberare autorizații pentru sălile de fitness - aici
Modul 5 – Modul rapoarte și statistici;
Modul 6 – Modul e-learning - aici
Modul 7 – Modul ERP (facturare, gestiunea stocurilor, gestiunea obiectelor de inventar, modul achiziții, modul secretariat/circuitul documentelor).

Activitatea 11. Pregătirea, organizarea și derularea programelor de formare a personalului Agenției Naționale Anti-Doping

Au fost organizate 8 sesiuni de formare (management, management îmbunătățire procese, consiliere sportivă și politici publice);
Au participat 42 de cursanți unici;
Au fost certificate 98 de persoane (fiecare angajat participând în medie la 1, 2, 3 sau 4 sesiuni de formare).

 

 

 

 

 

 

Consultare publică

Vezi toate consultările publice

Anunțuri

Vezi toate anunțurile

Contact

B-dul Basarabia, nr 37-39, Sector 2, București

Cod poștal: 022103

Tel/Fax: +40 21 3115541

Web: www.anad.gov.ro

Image