ANAD organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție de consilier, clasa I, superior (ID post 571178 și 571179) din cadrul Compartimentului prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe dopante

În conformitate cu prevederile art. VII alin. (4) din Ordonanța de urgență de Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, Agenția Națională Anti-Doping organizează, la sediul său din B-dul Basarabia, nr. 37-39, Sector 2, Bucureşti, concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior (ID post 571178 și 571179) din cadrul Compartimentului prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe dopante- Direcția Generală de Control Doping, Investigații, Educație Anti-Doping, Anti-Trafic Substanțe Dopante, Relații Publice și Internaționale.

Durata normală a timpului de muncă: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • în data de 15.05.2024, ora 10.00 – proba scrisă, la sediul Agenției Naționale Anti-Doping din B-dul Basarabia, nr. 37-39, Sector 2, Bucureşti.
 • Proba interviu – se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, doar de către acei candidaţi care au obţinut la proba scrisă minim 50 puncte.

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv în intervalul 04.04.2024 - 23.04.2024, inclusiv, la Agenția Națională Anti-Doping, B-dul Basarabia, nr. 37-39, Sector 2, București, și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

      a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa 10 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

      b) copia cărţii de identitate;

      c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;

      d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz;

      e) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;

      f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;

      g) cazierul judiciar;

      h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;

      i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare. 

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Copiile de pe actele de mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut de depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesabilității probelor de concurs.

Condiții de participare :

Condiții generale:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu
 • este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii; 
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • are cunoştinţe teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei, nivel utilizator începător;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiții specifice pentru cele 2 posturi de consilier, grad profesional superior:

-     Studii de specialitate: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

-     Vechime necesară în specialitatea studiilor: minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.

-     Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): operare MS Office, Internet browser - nivel bază, dovedit prin documente specifice;

-     Cunoștințe limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): limba engleza - scris, citit, vorbit - nivel bază, dovedit prin documente specifice.

Relaţii suplimentare la telefon 0767748828 – persoana de contact Necula Andreea-Florina – consilier superior, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la sediul Agenției Naționale Anti-Doping. Pentru lămuriri suplimentare puteți consulta site-ul instituției https://anad.gov.ro la secțiunea Despre noi. Rubrica Carieră, de unde puteți descărca formularul de înscriere și lista documentelor necesare pentru înscrierea la concurs.

Bibliografie și tematică pentru concursul de recrutare organizat de Agenția Națională Anti-Doping în data de 15.05.2024

(proba scrisă)

Bibliografia propusă și tematica pentru funcția publică de consilier, grad profesional superior, ID-post 571178 și 571179:

 1. Constituția României, republicată, integral;

    2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

   5. Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport cu tematica capitolul I

   6. Legea nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante, republicată, cu modificările și completările ulterioare, integral;

   7. Hotărârea de Guvern nr. 956/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante, republicată, cu modificările și completările ulterioare, integral;

   8. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, integral.

*Candidații vor avea în vedere forma în vigoare a actelor normative la data publicării anunțului referitor la concursul de recrutare.

Atribuțiile postului

Denumire: funcție publică de consilier, grad profesional superior, ID 571178:

Enumerare atribuții:

 1. Participă la dezvoltarea programului de combatere a traficului ilicit de substanţe dopante în sălile de culturism şi de fitness;
 2. Propune armonizarea, actualizarea și adaptarea legislației în domeniul de activitate al compartimentului, pe baza datelor privind amploarea traficului ilicit de substanțe dopante cuprinse în Anexele 1 și 2 din Legea nr. 104/2008;
 3. Exercită controlul în conformitate cu reglementările legale şi procedura de control, în sălile de culturism şi de fitness cu privire la respectarea legislaţiei privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe dopante;
 4. Propune efectuarea de teste doping practicanţilor de culturism sau de fitness, numai cu acordul expres în scris al acestora şi cu respectarea principiului confidenţialităţii datelor acestuia, în scopul stabilirii gradului de utilizare a substanţelor dopante în sportul recreativ;
 5. Gestionează activitatea de eliberare, suspendare sau retragere a certificatului de funcţionare din punct de vedere al reglementărilor anti-doping prin aplicarea procedurilor;
 6. Întocmeşte şi participă conform procedurii la elaborarea documentelor privind organizarea şi desfăşurarea cursului de instruire anti-doping;
 7. Participă la cursul de instruire anti-doping;
 8. Înștiințează de îndată organele de urmărire penală competente în cazul în care pe parcursul controlului descoperă substanțe dopante ce intră sun incidența Anexei 1 din Legea 104/2008;
 9. Întocmeşte şi transmite adrese către instituţiile implicate în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substante dopante;
 10. Supraveghează respectarea regimului juridic al substanţelor dopante cuprinse în Anexele 1 și 2 din Legea nr. 104/2008;
 11. Colaborează cu celelalte structuri ale Agenției în vederea realizării obiectivelor acesteia
 12. Întocmeşte statistica lunară cu controalele efectuate în sălile de culturism şi de fitnes;
 13. Colaborează cu Inspectoratul General de Poliţiei Române, Autoritatea Naţională a Vămilor, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Direcţiile de Sănătate Publică;
 14. Constată contravenţiile prevăzute de legislaţia privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe dopante şi dispune sancţiunile principale şi complementare prevăzute de aceasta;
 15. Dispune confiscarea substanţelor dopante de risc şi a bunurilor care au făcut obiectul contravenţiilor prevăzute de legislaţia privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit cu substanţe dopante;
 16. Participă la luarea în primire a produselor confiscate de către personalul din cadrul altor instituții cu atribuții în domeniu;
 17. Îndeplinește atribuțiile și sarcinile privind implementarea sistemului de control intern/managerial prevăzute prin actele administrative emise în acest sens și/sau dispuse de șeful ierarhic;
 18. Îndeplineşte funcţia de responsabil cu primirea şi transmiterea documentelor în cadrul compartimentului;
 19. Respectă cerințele legale și reglementările în vigoare aplicabile în cadrul Sistemului de control intern managerial și Sistemului de management al calității SR EN ISO 9001:2015;
 20. Participă la elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale/de sistem aferente activităților pe care le desfășoară, după caz;
 21. Asigură păstrarea și arhivarea documentelor, din domeniul de activitate, până la predarea către arhiva ANAD, în condițiile legii;
 22. Respectă și îndeplinește obligațiile prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a ANAD și Regulamentul intern;
 23. Asigură realizarea indicatorilor de performanță asociați obiectivelor calității proceselor în care este implicat;
 24. Respectă cerințele de disciplină, normele de conduită profesională și de integritate;
 25. Asigură păstrarea secretului de serviciu, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției publice, în condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public;
 26. Respectă cerințele legale și reglementările în vigoare aplicabile în domeniul securității și sănătății în muncă, prevenirii și stingerii incendiilor și protecției mediului;
 27. Respectă cerințele în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor, precum și a celor prevăzute în actele administrative interne și procedurile proprii elaborate la nivelul ANAD;
 28. Participă la ședințele grupurilor de lucru la care este desemnat de șeful ierarhic/conducătorul instituției și întocmește lucrările stabilite în cadrul grupului de lucru sau pentru buna funcționare a acestuia, după caz;
 29. Îndeplinește alte atribuții dispuse de superiorul ierarhic sau conducerea ANAD, în limita competențelor, cu respectarea scopului postului și a cerințelor acestuia.

 

Atribuțiile postului

Denumire: funcția publică de consilier, grad profesional superior,  ID 571179:

Enumerare atribuții:

 1. Participă la dezvoltarea programului de combatere a traficului ilicit de substanţe dopante în sălile de culturism şi de fitness;
 2. Propune armonizarea, actualizarea și adaptarea legislației în domeniul de activitate al compartimentului, pe baza datelor privind amploarea traficului ilicit de substanțe dopante cuprinse în Anexele 1 și 2 din Legea nr. 104/2008;
 3. Exercită controlul în conformitate cu reglementările legale şi procedura de control, în sălile de culturism şi de fitness cu privire la respectarea legislaţiei privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe dopante;
 4. Propune efectuarea de teste doping practicanţilor de culturism sau de fitness, numai cu acordul expres în scris al acestora şi cu respectarea principiului confidenţialităţii datelor acestuia, în scopul stabilirii gradului de utilizare a substanţelor dopante în sportul recreativ;
 5. Gestionează activitatea de eliberare, suspendare sau retragere a certificatului de funcţionare din punct de vedere al reglementărilor anti-doping prin aplicarea procedurilor;
 6. Întocmeşte şi participă conform procedurii la elaborarea documentelor privind organizarea şi desfăşurarea cursului de instruire anti-doping;
 7. Participă la cursul de instruire anti-doping;
 8. Înștiințează de îndată organele de urmărire penală competente în cazul în care pe parcursul controlului descoperă substanțe dopante ce intră sun incidența Anexei 1 din Legea 104/2008;
 9. Întocmeşte şi transmite adrese către instituţiile implicate în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substante dopante;
 10. Supraveghează respectarea regimului juridic al substanţelor dopante cuprinse în Anexele 1 și 2 din Legea nr. 104/2008;
 11. Colaborează cu celelalte structuri ale Agenției în vederea realizării obiectivelor acesteia
 12. Întocmeşte statistica lunară cu controalele efectuate în sălile de culturism şi de fitnes;
 13. Colaborează cu Inspectoratul General de Poliţiei Române, Autoritatea Naţională a Vămilor, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Direcţiile de Sănătate Publică;
 14. Constată contravenţiile prevăzute de legislaţia privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe dopante şi dispune sancţiunile principale şi complementare prevăzute de aceasta;
 15. Dispune confiscarea substanţelor dopante de risc şi a bunurilor care au făcut obiectul contravenţiilor prevăzute de legislaţia privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit cu substanţe dopante;
 16. Participă la luarea în primire a produselor confiscate de către personalul din cadrul altor instituții cu atribuții în domeniu;
 17. Îndeplinește atribuțiile și sarcinile privind implementarea sistemului de control intern/managerial prevăzute prin actele administrative emise în acest sens și/sau dispuse de șeful ierarhic;
 18. Îndeplineşte funcţia de responsabil cu primirea şi transmiterea documentelor în cadrul compartimentului;
 19. Respectă cerințele legale și reglementările în vigoare aplicabile în cadrul Sistemului de control intern managerial și Sistemului de management al calității SR EN ISO 9001:2015;
 20. Participă la elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale/de sistem aferente activităților pe care le desfășoară, după caz;
 21. Asigură păstrarea și arhivarea documentelor, din domeniul de activitate, până la predarea către arhiva ANAD, în condițiile legii;
 22. Respectă și îndeplinește obligațiile prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a ANAD și Regulamentul intern;
 23. Asigură realizarea indicatorilor de performanță asociați obiectivelor calității proceselor în care este implicat;
 24. Respectă cerințele de disciplină, normele de conduită profesională și de integritate;
 25. Asigură păstrarea secretului de serviciu, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției publice, în condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public;
 26. Respectă cerințele legale și reglementările în vigoare aplicabile în domeniul securității și sănătății în muncă, prevenirii și stingerii incendiilor și protecției mediului;
 27. Respectă cerințele în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor, precum și a celor prevăzute în actele administrative interne și procedurile proprii elaborate la nivelul ANAD;
 28. Participă la ședințele grupurilor de lucru la care este desemnat de șeful ierarhic/conducătorul instituției și întocmește lucrările stabilite în cadrul grupului de lucru sau pentru buna funcționare a acestuia, după caz;
 29. Îndeplinește alte atribuții dispuse de superiorul ierarhic sau conducerea ANAD, în limita competențelor, cu respectarea scopului postului și a cerințelor acestuia.

       29.04.2024


       Rezultatul selecției dosarelor


      15.05.2024

      pdfRezultatul probei scrise


      15.05.2024

      pdfRezultatul interviului


       16.05.2024

       pdfRezultatul final