Agenția Națională Anti-Doping organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior (ID post – 571202) din cadrul Compartimentului juridic și contencios

În conformitate cu prevederile art. VII alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, Agenția Națională Anti-Doping organizează, la sediul său din B-dul Basarabia, nr. 37-39, Sector 2, Bucureşti, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior (ID post – 571202) din cadrul Compartimentului juridic și contencios.

Durata normală a timpului de muncă: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • în data de 25.04.2024, ora 10.00 – proba scrisă, la sediul Agenției Naționale Anti-Doping din B-dul Basarabia, nr. 37-39, Sector 2, Bucureşti.
 • Proba interviu – se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, doar de către acei candidaţi care au obţinut la proba scrisă minim 50 puncte.

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv în intervalul 25.03.2024 - 15.04.2024, inclusiv, la Agenția Națională Anti-Doping, B-dul Basarabia, nr. 37-39, Sector 2, București, și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa 10 la Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările uletrioare;

b) copia cărţii de identitate;

c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;

d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz;

e) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;

i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare. 

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Copiile de pe actele de mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut de depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesabilității probelor de concurs.

Condiții de participare:

 1. Condiții generale:
 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu
 • este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii; 
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • are cunoştinţe teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei, nivel utilizator începător;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
 1. Condiții specifice:
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Științe juridice;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

Relaţii suplimentare la telefon 0767748828 – persoana de contact Necula Andreea-Florina – consilier superior, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la sediul Agenției Națioanle Anti-Doping.

Bibliografie și tematică pentru concursul de recrutare organizat de Agenția Națională Anti-Doping în data de 25.04.2024

(proba scrisă)

Funcția publică vacantă de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior (ID post – 571202) la Compartimentul juridc și contencios:

Bibliografia propusă și tematica:

 1. Constituţia României, republicată, integral;
 2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral;
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral;
 4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Partea I – Dispoziții generale, Partea a II-a – Administrația publică centrală, Titlul I - Guvernul și Titlul II - Administrația publică centrală de specialitate, Partea a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, Titlul I – Dispoziţii generale şi Titlul II – Statutul funcţionarilor publici;
 5. Legea nr. 310/2021 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport cu tematica Titlul I - Dispoziții generale și Titlul II - Organizarea activității anti-doping la nivel național;
 6. Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu tematica Capitolul III - Măsuri speciale privind combaterea traficului ilicit de substanţe dopante în sălile de culturism şi de fitness.
 7. Hotărârea Guvernului nr. 1182/2022 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping.
 8. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, cu modificările ulterioare cu tematica Capitolul II - Documentele de politici publice şi actele normative, Capitolul IV – Procedura de elaborare şi consultare a proiectelor de acte normative şi a proiectelor de documente de politici publice, Capitolul V - Procedura de avizare/adoptare a proiectelor de acte normative şi a proiectelor de documente de politici publice și Capitolul VI - Dispoziţii speciale cu privire la avizarea ordonanţelor de urgenţă şi a ordonanţelor Guvernului;
 10. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată cu tematica Reguli procedurale pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală.;

*Candidații vor avea în vedere forma în vigare a actelor normative la data publicării anunțului referitor la concursul de recrutare.

Atribuțiile postului

Denumirea funcției consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, (ID post – 571202), Compartimentul juridic și contencios:

Enumerare atribuții:

 1. Asigură, în condițiile legii, reprezentarea intereselor Agenției în fața Comisiei de audiere, Comisiei de apel și a Curții de arbitraj Sportiv de la Lausanne;
 2. Informează conducerea Agenției cu privire la situația litigiilor aflate pe rolul Comisiei de audiere, Comisiei de apel și Curții de arbitraj Sportiv de la Lausanne a instanțelor judecătorești și a altor organe cu atribuții jurisdicționale, în care Agenția este parte;
 3. Organizează și coordonează activitatea de sistematizare și armonizare cu prevederile internaționale în vigoare a legislației ce reglementează domeniul de activitate al Agenției, întocmind în acest sens proiecte de acte normative în condițiile legii;
 4. Asigură respectarea procedurilor pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării acestora de către Guvern;
 5. Asigură respectarea procedurilor pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative și a actelor administrative individuale emise de președintele ANAD, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării acestora de către Guvern;
 6. Colaborează cu celelalte structuri ale ANAD cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii dopajului în sport, al prevenirii și combaterii producerii și traficului ilicit de substanțe dopante și cu atribuții de relații publice și internaționale în vederea elaborării proiectelor de acte normative și administrativ – normative din domeniul său de competență și asigurării respectării dispozițiilor legale cu privire la transparența decizională în administrația publică;
 7. Propune și supune spre analiză președintelui și secretarului general adoptarea de proiecte de acte normative și acte administrativ - normative în domeniul de activitate al Agenției la solicitarea structurilor cu competențe în prevenirea și combaterea dopajului în sport și prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante;
 8. Avizează, sub aspectul legalității și al corespondenței cu actele normative în vigoare, regulamentele, ordinele și instrucțiunile emise de către președinte, proiectele de acte normative, proiectele de ordine ale președintelui sau de contracte de muncă și acte adiționale referitoare la nașterea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu și de muncă ale personalului din cadrul Agenției, contractele de achiziții publice, precum și orice alte documente care produc efecte juridice;
 9. Acordă asistență juridică de specialitate structurilor Agenției și personalului acestora;
 10. Întocmește și prezintă, la cererea președintelui Agenției, puncte de vedere, opinii și aprecieri privind legalitatea unor propuneri, inițiative, măsuri de natură să producă consecințe juridice;
 11. Elaborează proceduri de sistem și operaționale cu privire la activitățile procedurate stabilite în baza dispozițiilor legale privind controlul intern managerial și revizuirea acestora, în domeniul asistenței juridice și reprezentării juridice;
 12. Informează conducerea Agenției cu privire la aparițiile și modificările legislative cu impact asupra activității instituției;
 13. Înregistrează corespondența repartizată Compartimentului Juridic și Contencios și a lucrărilor soluționate la nivelul acestuia;
 14. Respectă cerințele legale și reglementările în vigoare aplicabile în cadrul Sistemului de control intern managerial și Sistemului de management al calității SR EN ISO 9001:2015;
 15. Participă la elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale/de sistem aferente activităților pe care le desfășoară, după caz;
 16. Asigură păstrarea și arhivarea documentelor, din domeniul de activitate, până la predarea către arhiva ANAD, în condițiile legii;
 17. Respectă și îndeplinește obligațiile prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a ANAD și Regulamentul intern;
 18. Asigură realizarea indicatorilor de performanță asociați obiectivelor calității proceselor în care este implicat;
 19. Respectă cerințele de disciplină, normele de conduită profesională și de integritate;
 20. Asigură păstrarea secretului de serviciu, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției publice, în condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public;
 21. Respectă cerințele legale și reglementările în vigoare aplicabile în domeniul securității și sănătății în muncă, prevenirii și stingerii incendiilor și protecției mediului;
 22. Respectă cerințele în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor, precum și a celor prevăzute în actele administrative interne și procedurile proprii elaborate la nivelul ANAD;
 23. Participă la ședințele grupurilor de lucru la care este desemnat de șeful ierarhic/conducătorul instituției și întocmește lucrările stabilite în cadrul grupului de lucru sau pentru buna funcționare a acestuia, după caz;
 24. Îndeplinește alte atribuții dispuse de superiorul ierarhic sau conducerea ANAD, în limita competențelor, cu respectarea scopului postului și a cerințelor acestuia.