Proceduri de sistem & operaționale


PROCEDURI DE SISTEM


pdf-smallProcedură de sistem – Realizarea procedurilor formalizate pe activități

pdf-small

Procedură de sistem – Managementul riscurilor în cadrul Agenției Naționale Anti-Doping

pdf-smallProcedură de sistem – Elaborarea şi avizarea actelor administrative

pdf-smallProcedură de sistem – Elaborarea şi avizarea actelor normative

pdf-smallProcedura de sistem – Elaborarea si avizarea ordinelor emise de presedintele ANAD

pdf-smallProcedură de sistem – Arhivarea

pdf-small

Procedură de sistem – Delegarea de atribuții și responsabilități

pdf-small

Procedură de sistem – Evaluarea performanțelor profesionale ale personalului

pdf-small

Procedură de sistem – Formarea și perfecționarea profesională a personalului

pdf-small

Procedură de sistem – Semnalarea neregularităților


PROCEDURI OPERAȚIONALE


Direcția Generală de Testare, Anti-Trafic Substanțe Interzise, Relații Publice și Internaționale


Compartimentul Testare și Programe Social-Educative


pdf-small

Procedură operațională – Întocmirea Planului Național Anual de Testare

pdf-smallProcedură operațională – Desfășurarea ședinței de testare doping

pdf-small

Procedură operațională – Proiectarea, organizarea, monitorizarea și evaluarea acțiunilor educative

pdf-small

Procedură operațională – Proiectarea, organizarea, monitorizarea și evaluarea acțiunilor de testare

pdf-small

Procedură operatională – Scutire pentru uz terapeutic

pdf-small

Procedura Operațională – Operarea bazei de date a platformei electronice ADAMS


Compartimentul Prevenirea şi Combaterea Producerii şi Traficului Ilicit de Substanţe Dopante


pdf-smallProcedură operațională – Autorizarea activităţilor desfăşurate în sălile de culturism şi / sau de fitness

pdf-smallProcedură operațională – Controlul respectării regimului juridic al substanţelor dopante cu grad mare de risc în sălile de culturism şi/sau de fitness

pdf-smallProcedură operațională – Organizarea şi desfăşurarea cursului de instruire anti-doping în cadrul A.N.A.D.

pdf-smallProcedură operațională – Gestionarea şi distrugerea substanţelor dopante cu grad mare de risc confiscate


Serviciul Relații Publice și Relații Internaționale


pdf-smallProcedura Operațională – Asigurarea accesului la informațiile de interes public ale ANAD (a oricărei persoane și a mijloacelor de informare în masă)

pdf-small Procedura Operațională – Conceperea, redactarea și tipărirea publicațiilor ANAD și a materialelor educative și de promovare a activității ANAD

pdf-small Procedura Operațională – Elaborarea, redactarea și tipărirea raportului anual de activitate

pdf-small Procedura Operațională – Organizarea deplasărilor la acţiunile internaţionale la care participă delegaţiile ANAD

pdf-small Procedura Operațională – Organizarea și desfășurarea, în țară, a evenimentelor ANAD (de nivel național sau internațional)

pdf-small Procedura Operațională – Privind activitatea de soluţionare a petiţiilor

pdf-smallProcedura Operațională – Privind administrarea paginii web a ANAD www.anad.gov.ro


pdf-small

Procedură operațională – Activitatea de culegere a informațiilor


Direcția Economică, Administrativ și Achiziții Publice


Domeniul Financiar Contabil


pdf-smallProcedura Operațională – Organizarea și conducerea contabilității

pdf-smallProcedura Operațională – Inventarierea elementelor de activ și de pasiv

pdf-smallProcedura Operațională – Exercitarea activității de Control financiar preventiv propriu

pdf-smallProcedura Operațională – Facturarea serviciilor prestate de ANAD, inregistrarea și evidența acestora

pdf-smallProcedura Operațională – Execuția bugetului de venituri și cheltuieli, evidența și raportarea execuției bugetare

pdf-smallProcedura Operațională – Elaborarea/rectificarea, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al ANAD și deschiderea creditelor bugetare aprobate

pdf-smallProcedura Operațională – Efectuarea operațiunilor de plăți și incasări prin casierie și evidența acestora

pdf-smallProcedura Operațională – Efectuarea operațiunilor de plăți prin virament

pdf-small

Procedura Operatională – FOREXEBUG-Sistemul electronic de raportare a situațiilor financiare

pdf-small

Procedura Operatională – Angajarea, Lichidarea, Ordonanțarea și Plata cheltuielilor


Biroul Achiziții Publice, Administrativ


pdf-smallProcedura Operațională – Gestionarea materialelor și obiectelor de inventar

pdf-smallProcedura Operațională – Scoaterea din funcțiune și casarea activelor fixe

pdf-smallProcedura Operațională – Gestionarea activelor fixe corporale și necorporale

pdf-smallProcedura Operațională – Elaborarea, aprobarea si modificarea programului anual al achizitiilor publice

pdf-smallProcedura Operațională – Declasarea și casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe

pdf-smallProcedura Operațională – Efectuarea achizițiilor publice prin cumpărare directă

pdf-smallProcedura Operațională – Organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitii publice

pdf-smallProcedura Operațională – Gestionarea parcului auto

pdf-smallProcedura operațională – Salvare & transfer date pentru utilizatori – IT

pdf-small

Procedura Operatională – Serviciul de E-MAIL  – IT

pdf-small

Procedura Operatională – Suport Tehnic  – IT

pdf-small

Procedura privind atribuirea contractelor de achizitie publica/acordurilor cadru de servicii sociale si alte servicii specifice prevazute in anexa 2 la legea 98/2016


Direcția Juridică și Resurse Umane


Domeniul Juridic


pdf-smallProcedură Operațională – Reprezentarea intereselor Agenţiei Naţionale Anti-Doping în faţa instanţelor judecătoreşti


Domeniul Resurse Umane


pdf-small

Procedura Operațională – Gestionarea dosarelor de cercetare disciplinară prealabilă ale angajaților și a procedurilor disciplinare

pdf-small

Procedura Operațională – Calculul salariilor, al contribuțiilor aferente și al altor depturi bănești

pdf-small

Procedura Operațională – Declatațiile fiscale, fișele fiscale

pdf-small

Procedura Operațională – Efectuarea concediilor de odihnă și a altor concedii legale cuvenite salariaților ANAD

pdf-small

Procedura Operațională – Evidența personalului contractual și gestionarea dosarelor de personal

pdf-small

Procedura Operațională – Încheierea, modificarea și încetarea contractului de muncă

pdf-small

Procedura Operațională – Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante

pdf-small

Procedura operațională – Promovarea personalului contractual


Compartimentul audit intern


Cartpdf-smalla auditului intern

pdf-smallProcedură operaţională – Planificarea multianuală și anuală a activităţii de audit intern

pdf-smallProcedură operaţională – Pregătirea misiunii  de audit intern

pdf-smallProcedură Operațională – Intervenția la fața locului

pdf-small Procedură Operațională – Raportarea rezultatelor misiunilor de asigurare


Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenţia Naţională Anti-Doping

X

logo-anad-plarforma.edu.

¤